KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş., Montero Gıda San. ve Tic. A.Ş., Verano İlaç San. ve Tic. A.Ş., Verano Veteriner Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş., Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş., (bundan böyle Toksöz Grup) olarak bizimle iletişime geçen sizlerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Bildirim) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz tarafımızla iletişime geçtiğiniz sırada ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Bildirim’de belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Yöntemi

Toksöz Grup ile iletişime geçtiğiniz konu hakkındaki gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında, Bildirim’in III. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, Toksöz Grup’un yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Toksöz Grup tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.

Toksöz Grup, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 1. Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. Toksöz Grup ile iletişime geçtiğiniz konu hakkındaki gerekli işlemlerin yapılması,
 2. İlgili mevzuat kapsamında kanunu ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 3. Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması
 4. Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 5. Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 6. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 7. KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

 

 1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Toksöz Grup’a dahil olan şirketlerin hissedarlarının ileride hissedar olacağı diğer yurt içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Toksöz Grup ve ilişkili yurt içi/yurt dışı şirketleri/kuruluşları ile bu şirketlerin yurt içi/yurt dışı iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Ayrıca, Toksöz Grup bünyesinde bilgi teknolojileri, temizlik, yemek, güvenlik, taşıma, giyim vb. hizmetlerinin sağlanması amacıyla Toksöz Grup dışı firmalar ile çalışılmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında ilgili firmaların destek sağlamak amacı ile zaman zaman şirket programlarına erişebilme ve dolayısı ile bu programlar altında olan Kişisel Verilerinize erişebilme imkanı olabilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz Sosyal Güvenlik Kurumu gibi idari kurumlara veya yargı organlarına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

KVKK’ya uygun olarak, işbu Bildirim’de belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Toksöz Grup Tesislerinin Kamera ile Gözetimi

Toksöz Grup tesislerinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte olup bu kayıtlara yalnızca Toksöz Grup’un Güvenlik Birimi ve ilgili departmanları tarafından erişilebilmekte ve kayıtlar güvenlik amaçları ile belirli bir süre ile muhafaza edilmekte olup, bu sürenin bitiminde imha edilmektedir.

 1. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzusunda öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme[1]
 7. e. ve f maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerin kanunu aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

 1. KVKK uyarınca Toksöz Grup’un Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Toksöz Grup, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Toksöz Grup’a dahil olan şirketlerin hissedarlarının ileride hissedar olacağı diğer yurt içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Toksöz Grup’un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Toksöz Grup’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Haklarınız Kapsamında Toksöz Grup’a Başvuru Yolları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu İstinye Mahallesi Balabandere Caddesi No:14 34460 Sarıyer/İSTANBUL adresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Toksöz Grup ile irtibata geçebilirsiniz. Toksöz Grup, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kisiselveri@toksozgrup.com.tr adresine e-posta yoluyla veya bizzat İstinye Mahallesi Balabandere Caddesi No:14 34460 Sarıyer/İSTANBUL adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

 

[1] Bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zaman aşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.